Einde Lease Technische Inspectie

De experts van Digitpol bieden een gebruikte lease-auto-inspectiedienst voor wanneer voertuigen aan het einde van hun leaseperiode worden teruggebracht. Op basis van jarenlange diepgaande kennis van de auto-industrie, zijn wij gespecialiseerd in auto-inspecties op zowel fysiek als digitaal niveau. We bieden gedetailleerde analyses van gebruikte voertuigen wanneer deze aan het einde van hun leasecontracten worden geretourneerd en worden verkocht als gebruikte kwaliteitsvoertuigen. We voeren een digitale analyse uit van het voertuig om de exacte KM-waarde en andere meetwaarden te bepalen die worden gebruikt om te beoordelen of de kwaliteit authentiek is en of het voertuig in staat is om te worden doorverkocht.

Het proces

Wanneer een voertuig na de duur van het contract wordt teruggebracht naar een lease- of financiële instelling, wordt het voertuig meestal doorverkocht aan de markt voor gebruikte auto's, vaak via goedgekeurde veilingen. Schade aan het voertuig kan zijn veroorzaakt door de huurder tijdens de contractvoorwaarden, schade zoals kilometersmanipulaties, gecodeerde codes van de toevoegsleutels, aanvaringsschade en gerepareerde, vervangen of gestolen elektronische onderdelen van het voertuig. Veel van deze zijn niet zichtbaar tijdens een fysieke inspectie. Dergelijke schade kan in grote mate van invloed zijn op de wederverkoopprijs, in dergelijke gevallen kan de huurder aansprakelijk zijn voor de kosten van reparaties als dergelijk bewijs kan worden gepresenteerd.

Ons proces wordt ter plaatste uitgevoerd.

 

De inspectie 

De onderzoekers die digitale experts zijn inspecteren het voertuig voordat het in lease uitvalt, we registreren alle technische informatie over de auto, inclusief gegevens van de fabriek, zoals merk, model, serie, brandstofvariant, geïnstalleerd modules, serienummers van elke geïnstalleerde module en de ingesloten VIN en KM. We registreren ook de Key transponder ID en het aantal gecodeerde sleutels en de digitale handtekening op elke sleutel. Dergelijke gegevens zijn van vitaal belang voor latere forensische inspecties.

De cyclusinspectie

De tijdens de eerste inspectie verzamelde gegevens worden gebruikt om het voertuig opnieuw te onderzoeken tijdens de leaseperiode en tijdens onderhoudsintervallen. We voeren inspecties uit tijdens de cyclus en kunnen KM-fraude en alle elementen van brandstof, banden, KM en het opnieuw coderen van sleutels detecteren. Als er tijdens de contractcyclus fraude wordt geconstateerd, maken we rapporten op met gedetailleerde informatie en wordt de politie op de hoogte gebracht.

De laatste inspectie

We geven een eindrapport wanneer het voertuig aan het einde van de leaseperiode wordt geretourneerd. Ons rapport bevat een berekening van eventuele schade en geeft de algemene toestand van het voertuig weer.

 

Onze Oplossingen

Opsporen kilometerfraude

Wij zijn experts in het herstellen van verwijderde kilometers van voertuigmodules. We kunnen kilometersfraude opsporen en bewijzen.

Verwisselde modules opsporen

We specialise in module identifaction and can details and prove swapped electronic parts.

Gedetailleerd rapport

Wij bieden u een betrouwbaar en snel gedetailleerd rapport over de staat van de geretourneerde leaseauto. We zullen beide, fysieke en digitale aspecten gedetailleerd beschrijven.

Onze Expertise

INSPECTION

Our certified vehicle examiners will detail the returned lease vehicle and conduct a forensic analysis on the vehicle in which will detail all the digital evidence, this report is then compared the physical condition and if any evidence of wrong-doing is found, benchmark forensics is applied to match and trace the evidence. Our reports will recover costs from the lessee and save you from claims when the vehicle is resold. 

TECHNICAL

The Inspection

Highly trained vehicle examiners whom are all ex-police crash and digital experts inspect the vehicle before it goes out on lease, we register all technical information about the car including data from the factory such as the make, model, series, fuel variant, installed modules, serial numbers of each installed module and the embedded VIN and KM. We also record the Key transponder ID and the number of keys coded and the digital signature on each key. Such data is vital for later forensic inspections. 

The Cycle Inspection

The data collected during the initial inspection is used to re-examine the vehicle during the lease period and at service intervals. We conduct inspections during the cycle and can detect instantly KM fraud and any elements of fuel, tyres, KM and re-coding of keys. If Fraud is detected during the cycle of contract we prepare reports detailing the evidence and the Police are notified.

The Final Inspection 

We provide a final report when the vehicle is returned at the end of the lease period. Our report includes a calculation of damage, if any, and details the overall condition of the vehicle.

 

LOCALIZATION

Digitpol’s Stolen Vehicle Crime unit operate globally with offices in The Netherlands, Hong Kong, West Balkans and CIS. Our experts have decades of experience with investigation of vehicle crime, stolen vehicle tracing and repatriation of stolen vehicles. We will monitor your fleet of leased vehicles and our rapid alert system will detect when your fleet leaves a border passing point. Our Active Search Team will deploy to recover your leased vehicle. When Digitpol is engaged to recover a Stolen Vehicle, we operate on an hourly rate. We don’t charge any additional fees, only the time involved. We operate with fairness and transparency.