Wie we zijn

Ons website-adres is: https://digitpol.nl

Privacybeleid van digitpolnl.wpeng

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Je kunt het hier volledige lezen: Privacy Policy & Cookie Policy 

Eigenaar en gegevensbeheerder

Digitpol, Westblaak 180, 3012KN, Rotterdam The Netherlands Contact eigenaar email: info@digitpol.com

Typen verzamelde gegevens

Onder de soorten persoonlijke gegevens die deze website verzamelt, op zichzelf of via derden, zijn: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, verschillende soorten gegevens, algemene activiteitsgegevens, Over mij, Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service en het telefoonnummer .

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk worden verstrekt door de gebruiker of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het deze website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin op deze website specifiek staat dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar. Elk gebruik van cookies - of van andere trackingtools - door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste service, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de DataMethods van verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derden). partij technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als Data Processors door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de eigenaar worden aangevraagd.

Juridische basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgeving mag de eigenaar persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende wettelijke grondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;

het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de Eigenaar;

verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan het overdragen van gebruikersgegevens naar een ander land dan het eigen land plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens controleren.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de juridische basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen beveiligingsmaatregelen door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de eigenaar aan de hand van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

daarom:

Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, blijven behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar blijven behouden zolang dit nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen van de Eigenaar binnen de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren telkens wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit wordt vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

https://www.iubenda.com/en/flow/1158511

Zodra de bewaarperiode is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Het doel van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contact opnemen met de Gebruiker, Analyse, Toegang tot externe accounts, Weergave van inhoud van externe platformen , Gegevensoverdracht buiten de EU, Verwerking van activiteitsgegevens, RSS-feedbeheer, Interactie met live chatplatforms, Gebruikersdatabeheer, SPAM-bescherming en Inhoudcommentaar.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Facebook-rechten gevraagd door deze website

Deze Website kan om een ​​aantal Facebook-machtigingen vragen die hem in staat stellen om acties uit te voeren met het Facebook-account van de Gebruiker en om informatie, waaronder Persoonlijke gegevens, ervan op te halen. Met deze service kan deze website verbinding maken met het gebruikersaccount op het sociale netwerk van Facebook, verstrekt door Facebook Inc.

Raadpleeg de Facebook-machtigingsdocumentatie en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de volgende machtigingen.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende:

Basis informatie

Dit omvat standaard bepaalde gebruikersgegevens zoals id, naam, afbeelding, geslacht en hun landinstelling. Bepaalde verbindingen van de gebruiker, zoals de vrienden, zijn ook beschikbaar. Als de gebruiker meer van zijn gegevens openbaar heeft gemaakt, is meer informatie beschikbaar.

 

Activiteiten

Biedt toegang tot de lijst met activiteiten van de gebruiker.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

Toegang tot accounts van derden Analytics
Contact opnemen met de gebruiker
Inhoudscommentaar

 

Gegevensoverdracht buiten de EU

Inhoud van externe platforms weergeven
Omgaan met activiteitsgegevens
Interactie met externe sociale netwerken en platforms Interactie met live chatplatforms
RSS feed management
Beveiliging tegen spam
Beheer van gebruikersdatabases

De rechten van gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens verwerkt door de Eigenaar. Gebruikers hebben met name het recht om het volgende te doen:

Trek hun toestemming op elk gewenst moment in. Gebruikers hebben het recht om toestemming in te trekken als ze eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
Object voor verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming. Verdere details vindt u in het speciale gedeelte hieronder.

Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te weten te komen of de Eigenaar de Gegevens verwerkt, informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en een kopie te verkrijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
Controleer en vraag om rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te vragen om deze te actualiseren of te corrigeren.

Beperk de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval verwerkt de Eigenaar zijn gegevens niet voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
Laat hun persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de gegevens van de eigenaar te wissen.

Ontvang hun gegevens en laat deze overzetten naar een andere controller. Gebruikers hebben het recht om hun gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om het zonder enige belemmering naar een andere controller te laten verzenden. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.Laat een klacht. Gebruikers hebben het recht om een ​​claim in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, bij de uitoefening van een officiële autoriteit die berust bij de eigenaar of voor de doeleinden van de legitieme belangen van de eigenaar, kunnen gebruikers bezwaar maken tegen die verwerking door een reden te bieden die verband houdt met hun specifieke situatie. het bezwaar rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, zij op elk moment bezwaar kunnen maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren, of het

Eigenaar verwerkt Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden. Gebruikers kunnen verwijzen naar de relevante secties van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Cookie beleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te weten te komen en voor een gedetailleerde cookiemelding, kan de gebruiker het cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over gegevensverzameling en -verwerkingJuridische actie

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen voor juridische doeleinden worden gebruikt door de gerechtshovenaar of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van deze website of de gerelateerde services.
De gebruiker verklaart kennis te hebben van het feit dat de eigenaar mogelijk op verzoek van de overheid persoonsgegevens moet bekendmaken.

Aanvullende informatie over persoonlijke gegevens van gebruikers

In aanvulling op de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verschaffen over bepaalde services of de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor gebruiks- en onderhoudsdoeleinden, deze Website en eventuele diensten van derden kunnen bestanden verzamelen die interactie met deze Website registreren (Systeemlogboeken) gebruiken andere Persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel.

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens kan op elk moment bij de eigenaar worden opgevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe "Do not Track" -aanvragen worden afgehandeld

Deze website ondersteunt geen "Do Not Track" -verzoeken.
Om te bepalen of een van de door derden gebruikte diensten de verzoeken "Niet bijhouden" respecteert, leest u hun privacybeleid.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen door kennisgeving aan zijn Gebruikers op deze pagina en mogelijk op deze Website en / of, voor zover technisch en juridisch mogelijk, een bericht sturen naar Gebruikers via contactinformatie die beschikbaar is voor de Eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina vaak te controleren, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan.

Als de wijzigingen invloed hebben op verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van de toestemming van de gebruiker, moet de eigenaar waar nodig de nieuwe toestemming van de gebruiker verzamelen.

Definities en wettelijke referenties

Lees het beleid volledig:

Laatste update: 24 mei 2018

 

Gegevens verzamelde sectie

Onder de soorten persoonlijke gegevens die deze website verzamelt, op zichzelf of via derden, zijn: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, verschillende soorten gegevens, algemene activiteitsgegevens, Over mij, Gegevens gecommuniceerd tijdens het gebruik van de service en het telefoonnummer .

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling zijn weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk worden verstrekt door de gebruiker of, in geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij gebruik van deze website.

Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze gegevens het deze website onmogelijk maken om zijn diensten te verlenen. In gevallen waarin op deze website specifiek staat dat sommige gegevens niet verplicht zijn, zijn gebruikers vrij deze gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de service.

Gebruikers die niet zeker weten welke persoonlijke gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de eigenaar. Elk gebruik van cookies - of van andere trackingtools - door deze website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient het doel van het leveren van de door de gebruiker vereiste service, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven. en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van derden hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de DataMethods van verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en / of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. In aanvulling op de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeemadministratie) of externe partijen (zoals derden). partij technische dienstverleners, postvervoerders, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) benoemd, indien nodig, als Data Processors door de Eigenaar. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan op elk moment bij de eigenaar worden aangevraagd.

Juridische basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke gegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: volgens sommige wetgeving mag de eigenaar persoonsgegevens verwerken totdat de gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking ("opt-out"), zonder afhankelijk te zijn van toestemming of een van de volgende wettelijke grondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;

het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en / of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen; verwerking is gerelateerd aan een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag door de Eigenaar;

verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke wettelijke basis die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de bedrijfskantoren van de eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de gebruiker kan het overdragen van gebruikersgegevens naar een ander land dan het eigen land plaatsvinden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie met details over de verwerking van persoonlijke gegevens controleren.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de juridische basis van gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen beveiligingsmaatregelen door de Eigenaar om hun gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te controleren of navraag doen bij de eigenaar aan de hand van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonlijke gegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, blijven behouden totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
Persoonlijke gegevens die worden verzameld met het oog op de legitieme belangen van de Eigenaar blijven behouden zolang dit nodig is om dergelijke doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen van de Eigenaar binnen de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren telkens wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar worden verplicht om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit wordt vereist voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.


Visit the Full Version - 

Zodra de bewaarperiode is verlopen, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht om te wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensportabiliteit niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Het doel van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te leveren, evenals voor de volgende doeleinden: Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contact opnemen met de Gebruiker, Analyse, Toegang tot externe accounts, Weergave van inhoud van externe platformen , Gegevensoverdracht buiten de EU, Verwerking van activiteitsgegevens, RSS-feedbeheer, Interactie met live chatplatforms, Gebruikersdatabeheer, SPAM-bescherming en Inhoudcommentaar.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke persoonlijke gegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Facebook-rechten gevraagd door deze website

Deze Website kan om een ​​aantal Facebook-machtigingen vragen die hem in staat stellen om acties uit te voeren met het Facebook-account van de Gebruiker en om informatie, waaronder Persoonlijke gegevens, ervan op te halen. Met deze service kan deze website verbinding maken met het gebruikersaccount op het sociale netwerk van Facebook, verstrekt door Facebook Inc.

Raadpleeg de Facebook-machtigingsdocumentatie en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de volgende machtigingen.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende:

Basis informatie

Dit omvat standaard bepaalde gebruikersgegevens zoals id, naam, afbeelding, geslacht en hun landinstelling. Bepaalde verbindingen van de gebruiker, zoals de vrienden, zijn ook beschikbaar. Als de gebruiker meer van zijn gegevens openbaar heeft gemaakt, is meer informatie beschikbaar.

Activiteiten

Biedt toegang tot de lijst met activiteiten van de gebruiker.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en het gebruik van de volgende diensten:

Toegang tot accounts van derden Analytics
Contact opnemen met de gebruiker
Inhoudscommentaar

Gegevensoverdracht buiten de EU

Gegevensoverdracht buiten de EU

Inhoud van externe platforms weergeven
Omgaan met activiteitsgegevens
Interactie met externe sociale netwerken en platforms Interactie met live chatplatforms
RSS feed management
Beveiliging tegen spam
Beheer van gebruikersdatabases