ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN DIGITPOL.COM

Laatst bijgewerkt op 1 december 2020

PRIJS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Digitpol biedt zijn klant twee soorten producten, diensten die zijn gebaseerd op uren en producten die tegen een vast bedrag worden verkocht. De servicekosten van Digitpols zijn gebaseerd op een vooraf overeengekomen uurtarief, dit tarief dient vooraf te worden betaald en is niet-restitueerbaar naarmate de uren zijn besteed. Producten aangeboden door Digitpol worden aangeboden in twee soorten, één is een fysiek product dat als een apparaat wordt beschouwd en wordt geleverd met een garantie. Digitpol levert ook digitale producten zoals online content, databases en toegang tot digitale platforms, deze producten worden verkocht tegen een vast bedrag en zijn niet restitueerbaar.

OVEREENKOMST MET VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst die tussen u persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en DIGITPOL (“wij”, “ons” of “onze”) is gesloten met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://digitpol.nl, website evenals elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, daaraan is gekoppeld of er anderszins mee verbonden is (gezamenlijk de “Site”).

U stemt ermee in dat u door het bezoeken van de Site al deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee instemt eraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met al deze Algemene voorwaarden, is het u uitdrukkelijk verboden de Site te gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk staken.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene voorwaarden aan te brengen.

We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de datum "Laatst bijgewerkt" van deze Algemene voorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze Algemene voorwaarden regelmatig te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht kennis te hebben genomen van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene Algemene voorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Algemene voorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een rechtsgebied of land waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of die ons zou onderwerpen aan enige registratievereiste binnen een dergelijk rechtsgebied of land .

Dienovereenkomstig doen de personen die ervoor kiezen om de Site vanaf andere locaties te bezoeken, dit op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die minstens 18 jaar oud zijn. Personen onder de 18 jaar mogen zich niet registreren voor de Site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de site ons eigendom en alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de site (gezamenlijk de "inhoud") en de handelsmerken, service merken en logo's daarin (de "Merken") zijn eigendom van of worden beheerd door ons of in licentie gegeven aan ons, en worden beschermd door copyright- en handelsmerkwetten en verschillende andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentiewetten van Nederland, buitenlandse jurisdicties en internationale verdragen.

De inhoud en de merken worden op de site "AS IS" alleen ter informatie en voor persoonlijk gebruik verstrekt. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Algemene Voorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd voor welk commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat:

[(1) alle registratie-informatie die u indient, is waar, nauwkeurig, actueel en volledig; (2) u zult de nauwkeurigheid van dergelijke informatie handhaven en dergelijke registratie-informatie indien nodig onmiddellijk bijwerken;]

(3) u bent handelingsbekwaam en stemt ermee in deze Algemene voorwaarden na te leven;

(4) u bent niet jonger dan 18 jaar

(5) niet minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin u woont.

(6) u krijgt geen toegang tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins;

(7) u zult de site niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden;

(8) uw gebruik van de Site is niet in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving.

Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

GEBRUIKERSREGISTRATIE

Mogelijk moet u zich bij de site registreren. U stemt ermee in uw wachtwoord vertrouwelijk te houden en bent verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en wachtwoord. We behouden ons het recht voor om een door u geselecteerde gebruikersnaam te verwijderen, terug te vorderen of te wijzigen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke gebruikersnaam ongepast, obsceen of anderszins aanstootgevend is.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site stemt u ermee in om niet:

 • systematisch gegevens of andere inhoud van de site ophalen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te maken of te compileren zonder schriftelijke toestemming van ons.
 • geen ongeoorloofd gebruik maken van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen voor het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts op geautomatiseerde wijze of onder valse voorwendselen.
 • een aankoopmakelaar of aankoopmakelaar gebruiken om aanopen te doen op de site.
 • de site gebruiken om te adverteren of om goederen en diensten te verkopen.
 • het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van de site, inclusief functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de site en/of de inhoud die daarin is opgenomen.
 • zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of linken naar de site.
 • ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, met name bij pogingen om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen;
 • oneigenlijk gebruik maken van onze ondersteuningsdiensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag indienen.
  deel te nemen aan geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om opmerkingen of berichten te verzenden, of het gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • interfereren met, verstoren of een onnodige belasting vormen voor de site of de netwerken of diensten die zijn verbonden met de site.
 • proberen zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 • uw profiel verkopen of anderszins overdragen.
 • informatie die van de site is verkregen, gebruiken om een ​​andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 • de site gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of de site en/of de inhoud op een andere manier gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
 • het ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van de software die deel uitmaakt van de Site of op enigerlei wijze deel uitmaakt van de Site.
 • proberen om alle maatregelen van de site te omzeilen die zijn ontworpen om de toegang tot de site of een deel van de site te voorkomen of te beperken.
 • een van onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het ter beschikking stellen van een deel van de Site aan u lastigvallen, irriteren, intimideren of bedreigen.
 • de kennisgeving van auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige inhoud verwijderen.
 • de software van de site kopiëren of aanpassen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of over te dragen), inclusief overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (voortdurend posten van herhaalde tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door een partij verstoort of het gebruik, de kenmerken, de functies, de werking of het onderhoud van de site wijzigt, schaadt, verstoort, verandert of verstoort.
 • uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) van materiaal dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot duidelijke grafische uitwisselingsformaten ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies , of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passieve verzamelingsmechanismen" of "pcms").
 • behalve als dit het resultaat kan zijn van het gebruik van een standaardzoekmachine of internetbrowser, gebruik, lancering, ontwikkeling of distributie van een geautomatiseerd systeem, inclusief maar niet beperkt tot elke spider, robot, cheat-hulpprogramma, scraper of offline lezer die toegang heeft tot de site, of het gebruiken of starten van een ongeautoriseerd script of andere software.
  naar onze mening ons en/of de site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schaden.
 • de site gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- of regelgeving.

DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, prikborden, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren, of inhoud en materiaal naar ons of op de Site uit te zenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk "Bijdragen").

Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verzendt, worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 • de creatie, distributie, verzending, openbare vertoning of uitvoering, en het openen, downloaden of kopiëren van uw Bijdragen zal geen inbreuk maken op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, of morele rechten van een derde partij.
 • u bent de maker en eigenaar van of beschikt over de benodigde licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om ons, de site en andere gebruikers van de site te gebruiken en te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die door de site en deze wordt overwogen Voorwaarden.
 • u de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming hebt van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen mogelijk te maken op elke manier die door de Site en deze Algemene Voorwaarden.
 • uw Bijdragen zijn niet onjuist, onnauwkeurig of misleidend.
 • uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van verzoeken.
 • uw Bijdragen zijn niet obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
 • uw bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken.
 • uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van een regering of het aanzetten tot, aanmoedigen van of dreigen met fysieke schade aan een ander.
 • uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet, regelgeving of regel.
 • uw Bijdragen zijn niet in strijd met de privacy- of publiciteitsrechten van derden.
 • uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat om persoonlijke informatie vraagt ​​van iemand onder de 18 jaar of waarbij mensen onder de 18 jaar op seksuele of gewelddadige wijze worden uitgebuit.
 • uw Bijdragen zijn niet in strijd met federale of staatswetten met betrekking tot kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 • uw bijdragen bevatten geen beledigende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
 • uw Bijdragen zijn niet anderszins in strijd met, of linken naar materiaal dat in strijd is met, enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande is in strijd met deze Algemene Voorwaarden en kan onder andere leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

We kunnen u gebieden op de site bieden om beoordelingen of beoordelingen achter te laten. Bij het plaatsen van een review moet je aan de volgende criteria voldoen:

(1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld;

(2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende godslastering of beledigende, racistische, aanstootgevende of haatdragende taal bevatten;

(3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap;

(4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten;

(5) u mag geen banden hebben met concurrenten als u negatieve beoordelingen plaatst;

(6) u mag geen conclusies trekken over de wettigheid van gedrag;

(7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen;

(8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen beoordelingen te plaatsen, zowel positief als negatief.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, weigeren of verwijderen. We zijn absoluut niet verplicht beoordelingen te screenen of beoordelingen te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijk onze mening of de mening van een van onze gelieerde ondernemingen of partners.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit een beoordeling. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons hierbij een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, toewijsbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om te reproduceren, wijzigen, vertalen, verzenden op enigerlei wijze, weergeven, uitvoeren, en/of alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te verspreiden.

LICENTIE MOBIELE TOEPASSING

Licentie gebruiken

Als u de site bezoekt via een mobiele applicatie, verlenen wij u een herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om de mobiele applicatie te installeren en te gebruiken op draadloze elektronische apparaten die eigendom zijn van of beheerd worden door u, en om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de mobiele applicatie op dergelijke apparaten strikt in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden.

Je zal niet:

(1) decompileren, reverse-engineeren, disassembleren, proberen de broncode van de applicatie af te leiden of te decoderen;

(2) enige wijziging, aanpassing, verbetering, verbetering, vertaling of afgeleid werk van de applicatie aan te brengen;

(3) in strijd zijn met toepasselijke wetten, regels of voorschriften in verband met uw toegang tot of gebruik van de applicatie;

(4) het verwijderen, wijzigen of verbergen van enige eigendomskennisgeving (inclusief enige kennisgeving van auteursrecht of handelsmerk) die door ons of de licentiegevers van de applicatie is geplaatst;

(5) de applicatie gebruiken voor een inkomstengenererende onderneming, commerciële onderneming of ander doel waarvoor deze niet is ontworpen of bedoeld;

(6) de applicatie beschikbaar maken via een netwerk of een andere omgeving die toegang of gebruik door meerdere apparaten of gebruikers tegelijkertijd mogelijk maakt;

(7) de applicatie gebruiken voor het maken van een product, dienst of software die, direct of indirect, concurrerend is met of op enigerlei wijze een vervanging voor de applicatie is;

(8) de applicatie gebruiken om geautomatiseerde vragen naar een website te sturen of om ongevraagde commerciële e-mail te verzenden;

(9) eigendomsinformatie of een van onze interfaces of ons ander intellectueel eigendom gebruiken bij het ontwerpen, ontwikkelen, vervaardigen, licentiëren of distribueren van applicaties, accessoires of apparaten voor gebruik met de applicatie.

Apple- en Android-apparaten

De volgende voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een mobiele applicatie gebruikt die is verkregen via de Apple Store of Google Play (elk een "App-distributeur") om toegang te krijgen tot de Site:

(1) de aan u verleende licentie voor onze mobiele applicatie is beperkt tot een niet-overdraagbare licentie om de applicatie te gebruiken op een apparaat dat gebruikmaakt van het Apple iOS- of Android-besturingssysteem, indien van toepassing, en in overeenstemming met de gebruiksregels uiteengezet in de toepasselijke servicevoorwaarden van de App Distributeur;

(2) wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van alle onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de mobiele applicatie zoals gespecificeerd in de voorwaarden van deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden of zoals anderszins vereist onder de toepasselijke wetgeving, en u erkent dat elke App Distributeur heeft geen enkele verplichting om onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot de mobiele applicatie;

(3) in het geval dat de mobiele applicatie niet voldoet aan een van toepassing zijnde garantie, kunt u de toepasselijke app-distributeur op de hoogte stellen en kan de app-distributeur, in overeenstemming met zijn voorwaarden en beleid, de aankoopprijs terugbetalen, indien van toepassing, betaald voor de mobiele applicatie, en voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, heeft de App Distributeur geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot de mobiele applicatie;

(4) u verklaart en garandeert dat (i) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering, of dat door de Amerikaanse regering is aangewezen als een land dat "terroristen ondersteunt" en (ii) dat u niet vermeld op een Amerikaanse overheidslijst van verboden of beperkte partijen;

(5) u moet bij het gebruik van de mobiele applicatie voldoen aan de van toepassing zijnde overeenkomstvoorwaarden van derden, bijvoorbeeld als u een VoIP-applicatie hebt, dan mag u hun draadloze dataserviceovereenkomst niet schenden bij het gebruik van de mobiele applicatie;

6) u erkent en gaat ermee akkoord dat de app-distributeurs derde begunstigden zijn van de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze algemene voorwaarden, en dat elke app-distributeur het recht heeft (en wordt geacht de recht) om de voorwaarden en bepalingen in deze licentie voor mobiele applicaties in deze Algemene voorwaarden tegen u af te dwingen als derde begunstigde daarvan.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. We bezitten exclusieve rechten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze Inzendingen voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u.

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht hebt om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites ("websites van derden"), evenals artikelen, foto's, tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, toepassingen , software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van derden").

Dergelijke websites van derden en inhoud van derden worden niet door ons onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor websites van derden die via de site toegankelijk zijn of inhoud van derden die is geplaatst op, beschikbaar via of geïnstalleerd vanaf de site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen in de websites van derden of de inhoud van derden.

Het opnemen van, het linken naar of het toestaan ​​van het gebruik of de installatie van websites van derden of inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de site te verlaten en toegang te krijgen tot de websites van derden of om inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn.

U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, te lezen van elke website waarnaar u navigeert vanaf de Site of met betrekking tot toepassingen die u gebruikt of installeert vanaf de Site. Alle aankopen die u via websites van derden doet, zijn via andere websites en van andere bedrijven, en we nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn.

U stemt ermee in en erkent dat wij de producten of diensten die op websites van derden worden aangeboden niet onderschrijven en u zult ons vrijwaren van enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt toegebracht in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit inhoud van derden of enig contact met websites van derden.

SITE BEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om:

(1) de site controleren op schendingen van deze algemene voorwaarden;

(2) passende juridische stappen ondernemen tegen iedereen die, naar eigen goeddunken, de wet of deze Algemene voorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het rapporteren van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties;

(3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, het weigeren, beperken van toegang tot, beperken van de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van uw Bijdragen of een deel daarvan;

(4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, om alle bestanden en inhoud die buitensporig groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de site te verwijderen of anderszins uit te schakelen;

(5) anderszins de site beheren op een manier die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de site te vergemakkelijken.

PRIVACYBELEID

We geven om gegevensprivacy en -beveiliging. Lees ons privacybeleid https://digitpol.nl/privacy-policy/. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan ons privacybeleid, dat is opgenomen in deze algemene voorwaarden. Houd er rekening mee dat de site in Europa wordt gehost.

Als u de site bezoekt vanuit de Europese Unie, Azië of een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die verschillen van de toepasselijke wetgeving in Nederland, dan door uw voortgezet gebruik van de site , geeft u uw gegevens door naar Nederland en geeft u er uitdrukkelijk toestemming voor dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in Nederland.

DIGITALE MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA) KENNISGEVING EN BELEID

Meldingen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, neem dan onmiddellijk contact op met onze Aangewezen Copyright Agent via de onderstaande contactgegevens (een "Melding").

Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen. Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een materiële verkeerde voorstelling van zaken geeft in een kennisgeving. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, moet u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

Alle meldingen moeten voldoen aan de vereisten van DMCA 17 U.S.C. § 512(c)(3) en bevatten de volgende informatie:

(1) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd is geschonden;

(2) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op de site onder de kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op de site;

(3) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(4) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact kan worden opgenomen met de klagende partij;

(5) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet;

(6) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogenaamd inbreuk is gemaakt.

    Tegenmelding

Als u van mening bent dat uw eigen auteursrechtelijk beschermd materiaal van de site is verwijderd als gevolg van een fout of verkeerde identificatie, kunt u een schriftelijk verweer indienen bij [ons/onze aangewezen auteursrechtagent] met behulp van de onderstaande contactgegevens (een "verweer" ).

Om een ​​effectief verweer te zijn onder de DMCA, moet uw verweer in wezen het volgende bevatten:

(1) identificatie van het materiaal dat is verwijderd of uitgeschakeld en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld;

(2) een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federale Arrondissementsrechtbank waarin uw adres zich bevindt, of als uw adres buiten Nederland ligt, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin wij zijn gevestigd;

(3) een verklaring dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de partij die de Kennisgeving heeft ingediend of de agent van de partij;

(4) uw naam, adres en telefoonnummer;

(5) een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal in kwestie is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal dat moet worden verwijderd of uitgeschakeld;

(6) uw fysieke of elektronische handtekening.

Als u ons een geldig, schriftelijk verweer stuurt dat voldoet aan de hierboven beschreven vereisten, zullen we uw verwijderde of uitgeschakelde materiaal herstellen, tenzij we eerst een bericht ontvangen van de partij die de kennisgeving indient, waarin ons wordt meegedeeld dat die partij een gerechtelijke procedure heeft ingediend om u te weerhouden van het plegen van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal in kwestie.

Houd er rekening mee dat als u een wezenlijk verkeerde voorstelling geeft van het feit dat de uitgeschakelde of verwijderde inhoud per ongeluk of door verkeerde identificatie is verwijderd, u aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade, inclusief kosten en advocaatkosten. Het indienen van een valse tegenkennisgeving vormt meineed.

Aangewezen auteursrechtagent

Digipol Juridische Dept.

Attn: Digitpol Copyright Agent

Boogschutterstraat 1, 7324AE, Nederland

info@digitpol.com

INBREUK OP AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat enig materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezit of beheert, dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de onderstaande contactgegevens (een "Melding"). Een kopie van uw Kennisgeving wordt verzonden naar de persoon die het in de Kennisgeving geadresseerde materiaal heeft geplaatst of opgeslagen.

Houd er rekening mee dat u volgens de federale wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade als u een materiële verkeerde voorstelling van zaken geeft in een kennisgeving. Dus als u er niet zeker van bent dat materiaal dat zich op de site bevindt of waarnaar door de site wordt gelinkt, inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.]

TERMIJN EN BEINDIGING

Deze algemene voorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN DISCRETIE EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE WEIGEREN AAN ENIGE PERSOON OF VOOR WELKE REDENEN ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VERBOND IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF VAN TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE BEINDIGEN OF [UW ACCOUNT EN] ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONZE EIGEN DISCRETIE VERWIJDERT.

Als we uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u handelt namens de derde feest.

Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden we ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en voorlopige maatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

We behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of te verwijderen. We zijn echter niet verplicht om informatie op onze Site bij te werken. We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

We kunnen niet garanderen dat de site te allen tijde beschikbaar is. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten.

We behouden ons het recht voor om de site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de site tijdens een downtime of stopzetting van de site.

Niets in deze Algemene voorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om eventuele correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland die van toepassing zijn op overeenkomsten die worden gesloten en die volledig moeten worden uitgevoerd binnen Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsbeginselen.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFSCHADE, INCLUSIEF WINSTVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

GEBRUIKERSGEGEVENS

We bewaren bepaalde gegevens die u naar de site verzendt om de site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de site. Hoewel we regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u hebt ondernomen met behulp van de Site.

U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van elk recht op actie tegen ons als gevolg van dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt ermee in om elektronische communicatie te ontvangen en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN BERICHTEN, BELEID EN REGISTRATIE VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GENTEGREERD OF VOLTOOID.

U doet hierbij afstand van alle rechten of vereisten onder statuten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens vereisen, of op betalingen of het verlenen van kredieten op een andere manier dan elektronische middelen.

CONTACT ONS

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via:

Digitpol BV, HNK, Boogschutterstraat 1 - 43,

7324AE, Apeldoorn, Nederland

Telefoon +31558448040 E-mail: info@digitpol.com

Credits: Dit beleid wordt ons verstrekt door Termly.

Privacybeleid van digitpol.nl

Deze website verzamelt enkele persoonlijke gegevens van zijn gebruikers.

Eigenaar en gegevensbeheerder

Digitpol BV, Boogschutterstraat 1 | 7324 AE Apeldoorn | Nederland

E-mailadres van eigenaar: info@digitpol.com

Beleid: https://digitpol.nl/privacy-policy/

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, verschillende soorten Gegevens, algemene activiteitsgegevens, Over mij, Gegevens verstrekt tijdens het gebruik van de dienst en telefoonnummer .

Sectie Verzamelde gegevens

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mailadres, verschillende soorten Gegevens, algemene activiteitsgegevens, Over mij, Gegevens verstrekt tijdens het gebruik van de dienst en telefoonnummer .

Volledige details over elk type verzamelde persoonlijke gegevens worden verstrekt in de speciale secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en het niet verstrekken van deze gegevens kan het voor deze website onmogelijk maken om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.

Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar. Elk gebruik van cookies – of van andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, dient om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document worden beschreven en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat ze toestemming hebben van de derde partij om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking de DataMethoden van verwerking

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-tools, volgens organisatorische procedures en modi die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijke personen die betrokken zijn bij de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridische zaken, systeembeheer) of externe partijen (zoals derde- partij technische dienstverleners, postvervoerders, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Eigenaar zijn aangesteld als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

Wettelijke basis van verwerking

De Eigenaar kan Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is:

Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: onder sommige wetgeving kan het de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij hoeft te vertrouwen op toestemming of enige andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;

het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eigenaar rust; de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag van de Eigenaar;

verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of een derde partij.

In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingen van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker, kunnen gegevensoverdrachten de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan hun eigen land inhouden. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie raadplegen met details over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Gebruikers hebben ook het recht om kennis te nemen van de rechtsgrond voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de genomen veiligheidsmaatregelen door de Eigenaar om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Retentietijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat een dergelijk contract volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om aan dergelijke doeleinden te voldoen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Het kan de Eigenaar worden toegestaan ​​om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Bezoek de volledige versie: zodra de bewaarperiode is verstreken, worden persoonlijke gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaartermijn.

De doeleinden van verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Interactie met externe sociale netwerken en platforms, Contact met de Gebruiker, Analyse, Toegang tot accounts van derden, Weergave van inhoud van externe platforms , Gegevensoverdracht buiten de EU, Behandeling van activiteitsgegevens, Beheer van RSS-feeds, Interactie met livechatplatforms, Beheer van gebruikersdatabase, SPAM-beveiliging en Inhoudscommentaar.

Gebruikers kunnen meer gedetailleerde informatie vinden over dergelijke doeleinden van verwerking en over de specifieke Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt in de respectieve secties van dit document.

Facebook-toestemmingen gevraagd door deze website

Deze Website kan om bepaalde Facebook-toestemmingen vragen om acties uit te voeren met het Facebook-account van de Gebruiker en om er informatie, inclusief Persoonsgegevens, van op te halen. Met deze service kan deze website verbinding maken met het account van de gebruiker op het sociale netwerk Facebook, aangeboden door Facebook Inc.

Raadpleeg de documentatie over Facebook-machtigingen en het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over de volgende machtigingen.

De gevraagde machtigingen zijn de volgende:

Basis informatie

Dit omvat standaard bepaalde gebruikersgegevens, zoals id, naam, afbeelding, geslacht en hun landinstelling. Bepaalde verbindingen van de Gebruiker, zoals de Vrienden, zijn ook beschikbaar. Als de Gebruiker meer van zijn Gegevens openbaar heeft gemaakt, komt er meer informatie beschikbaar.

Activiteiten

Biedt toegang tot de activiteitenlijst van de gebruiker.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Toegang tot accounts van derden Analytics
Contact opnemen met de gebruiker
Inhoud commentaar

Gegevensoverdracht buiten de EU

Gegevensoverdracht buiten de EU

Inhoud van externe platforms weergeven
Activiteitengegevens verwerken
Interactie met externe sociale netwerken en platforms Interactie met live chatplatforms
Beheer van RSS-feeds
Beveiliging tegen spam
Beheer van gebruikersdatabase